Miről írt az Esztergom és vidéke 100 évvel ezelőtt?

 2017.08.07 13:07

esztergom_3.jpg 100 évvel ezelőtt 1917. Augusztus 2-án az Esztergom és Vidéke című újságunkban a lap főmunkatársa Dr. Kőrösy László  „A tekintélyről” írt vezércikket. Érdekes olvasmány 100 év múltán is …

"Hajdan az utolsó kunyhóban is az első maradt az a családfő, ki tekintélyével uralkodott.  A falvakban azonban ma már kevés házban lakozik tekintély. Városunkban pedig már régóta lealkonyult a tekintély verőfényes napja.
Társadalmi igazság az, hogy a hol a közerkölcsök romlásnak indultak, ott már nem igen lehet szó a tekintély üdvös nimbuszáról.

A mai áldatlan erkölcsi állapot még a közeli múlt szerencsétlen öröksége. Hiszen végzetes európai járvánnyá fajult az egyház tekintélyének megsemmisítése, a ledér élvezetek pazar fényűzése pedig a családi szentélyek tekintélyét tette tönkre.

Világszerte ma már az a legtekintélyesebb kolompos, kinek veszedelmes hatalmánál és gyanús vagyonánál csak szabad szája nagyobb. A hol meghonosodott a tekintély rendszeres romlása, ott a bálványimádás pogány korszaka uralkodik. A hol nincsen szembeötlő különbség erkölcsi és erkölcstelenség közt, ott már nem erény a vallásosság, a hazaszeretet, az önzetlenség, a becsület és a kötelesség, hanem az élelmesség, a csalafintaság, a szájhősködés meg a hiúság fajtalankodik.
Hasonló válságos időszakban, valami száz év előtt, harsogott Berzsenyi Dániel klasszikus ódaköltőnk vészkürtje „a magyarokhoz.“ Akkor is reánk szakadt a háborús világ minden megérdemelt bűnhődése. Ilyen villámok cikáztak végig abban az időben hazánkon:

Romlásnak indult hajdan erős magyar.
Nem látod Árpád vére miként fajul.
Nem látod a boszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon ? !

A mi elfajult korunkban tekintély nélkül képtelenség fegyelmet tartani. Tekintélyes még az a romlatlan tekintetes úr, ki hivatalában vagy közérdekű hivatásában és a társadalomban kifogástalan mintakép. De tekintélyes lehet az iparkodó derék iparos, vagy jóravaló kereskedő épen úgy, mint a nép erényes és okos sarjadéka.

A nép azonban mindenkor az uruk példáin szokott eligazodni; az urak viszont a vezérférfiak modorát követik. Ez a májmolás okozta azután az erkölcsök meglazulását és a kicsapongások szentesítését a visszaélések vészes korszakában.

A ki tiszta szemmel látja ma is na boszús egeknek ostorait nyomorult hazánkon“ az vérző szível fájlalja a tekintély kietlen alkonyának összes gyötrelmeit és óhajtva óhajtja, hogy a béke hajnala a világháború összes bűneinek utolsó megfertőző csíráit is kiirtsa.

Becsüljük meg ma erényes és szerény, becsületes és önzetlen honfitársainkat és emeljük föl a hivatott tehetségeket közéletünk közerkölcseinek ujjáteremtésére.
Szakítsunk régi bűneinkéi melyekért most bűnhődünk és térjünk visz- sza végre a tekintély üdvözítő korszakába megtisztult lélekkel és bocsássunk meg azoknak a megtérő véreinknek, kik velünk együtt vállvetve jóvá akarják tenni súlyos mulasztásaikat a tekintély alkonyának megszüntetésekor."

Dr. Kőrösy László