PATÓ PÁL

 2021.02.15 06:35

Pato_Pal.jpg Ha valaki azt gondolta volna, hogy Pat(h)ó Pál úr csak irodalmi kitaláció, sőt Esztergommal semmi féle összefüggésbe sem hozható, akkor az ne is olvassa tovább!
Esztergom, 1849. január 22.
Pathó Pál szolgabíró jelentése a proklamációk ki nem hirdetéséről és a fegyverek be nem szedéséről

Tekéntetes Első al ispány urnak meghagyása következtében Hertzeg Vindischgrétz által ki adott Proclamátióknak ki osztása végett ki menvén Kiss Újfalu helységben; azokat Kiss Újfalu helység lakosai el nem fogadták, és ki hirdetni semmi szin alatt nem engedték. Tiszteletes urakat is a szószékbül leendő ki hirdetésiül el tiltották.- úgy a fegyvereknek bé szedetését meggátolták, agyon szurkálással fenyegetvén, a ki fegyvereiknek bé szedése végett udvaraikban bé lépni bátorkodna: továbbá Magyar és Németh Szölgyén helységekben fel olvastattak ugyan a Proclamátiók, s a statáriumi rendeletek, a Birák házaikra és a táblákra felragasztattak, de kevés idő múlva a lakosok által le tépegettettek, s a fegyvereknek beszedését nem engedték, azon nyilatkozattal: készebbek meg halni, mint fegyvereiket ki adni, s ki erőszakot akarna ellenek használni, azt ez életbül azonnal ki végeznék: 
- A helybéli lelkész a templomban rendelet következtében szinte el kezdvén a Proclamátiót hirdetni, arra a templomban nagy zúgás és fent szóval való kiabálás történvén, lelkész úr a kihirdetésben a templomban tett lárma által gátoltatott, s midőn a templombúi isteni szolgálat után ki jött a nép, meg állapodtak a templom előtt, templom búi haza menő lelkészt megtámadva, igen tsúfos, és rágalmazó nevekkel szidalmakkal illették; annyira bőszült e két helység lakossága, hogy ott személy bátorság nints: mirül tévén hivatalos jelentésemet Esztergomban Januárius 22-én [1]849.
Pathó Pál sk.
szolga biró

Forrás: IV/102/b. - Szám nélküli irat, ugyanott, mint a 76. tétel!
Megjegyzés: Miután 1849. január 15-én Schiffmann József ezredes bevonult Esztergomba, a város teljhatalmú urává vált, gyakorlatilag megszűnt a polgári közigazgatás. 
Másnap január 16-án statáriumot hirdetett, elrendelte a fegyverek beszedését, kötelezte a szolgabírókat és a helységek elöljáróit, valamint a papokat a korábbi, szám szerint 15 proklamáció kihirdetésére. 
Ezek között volt I Ferdinánd 1848. szeptember 22. és 25-ei, november 7-ei és 16-ai, december 2-ai, Ferenc József szintén december 2-ai kiáltványa,valamint Windisch-Grátz 9 proklamációja, amelyek megjelenésükkor nem lettek a megyében kihirdetve. 
Mivel a magyar csapatok ekkor a Duna vonalától északra voltak, a párkányi járás több településén a lakosság „megbátorodott", s nem engedte meg a nyilvános kihirdetést. 
A fegyvereket Arad, Bátorkesz, Búcs, Kisújfalu, Köbölkút, Mocs, Magyarszölgyén, Németszölgyén és Karva a statárium ellenére sem szolgáltatta be. 
A császári csapatok január 22-ei szolnoki veresége után Schiffmann egységeit visszahívták a főváros környékének védelmére. 
Ezt követően hol a forradalmi erők, hol a császáriak voltak „birtokon belül" Esztergomban. (Ezekről Id. a tanulmány vonatkozó részét!)

- Petőfi Sándor -
PATÓ PÁL ÚR

Mint elátkozott királyfi
Túl az Óperencián,
Él magában falujában
Pató Pál úr mogorván.
Be más lenne itt az élet,
Ha egy ifjú feleség...
Közbevágott Pató Pál úr:
„Ej, ráérünk arra még!”
Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj’ isten hol szalad;
Javítsuk ki, mert maholnap
Pallásról néz be az ég...
Közbevágott Pató Pál úr:
„Ej, ráérünk arra még!”
Puszta a kert, e helyett a
Szántóföld szépen virít,
Termi bőven a pipacsnak
Mindenféle nemeit.
Mit henyél az a sok béres?
Mit henyélnek az ekék?...
Közbevágott Pató Pál úr:
„Ej, ráérünk arra még!”
Hát a mente, hát a nadrág,
Ugy megritkult, olyan ó,
Hogy szunyoghálónak is már
Csak szükségből volna jó;
Híni kell csak a szabót, a
Posztó meg van véve rég...
Közbevágott Pató Pál úr:
„Ej, ráérünk arra még!”
Életét így tengi által;
Bár apái nékie
Mindent oly bőven hagyának,
Soha sincsen semmije.
De ez nem az ő hibája;
Ő magyarnak születék,
S hazájában ősi jelszó:
„Ej, ráérünk arra még!”
(Pest, 1847. november.)

Forrás: Esztergom Anno