KI VOLT DR. FEHÉR GYULA (1858-1943)

 2020.01.06 15:50

Feher.jpg Aligha van olyan esztergomi, aki ne állt volna megrendülten a Belvárosi temető ravatalozója előtt, elhunyt hozzátartozóját, rokonát, ismerősét búcsúztatva. Ez a ravatalozó volt egykor a város Jó Pásztor kápolnája. A hívek adományából épült 1734-ben.


A homlokzatán a felirat fordítása:

„Hálából a Szentháromság, Szűz Mária és India nagy apostolának Xavéri Szent Ferencnek tiszteletére Esztergom szabad királyi város 1734-ban” 1892-ig mondtak benne miséket.

 

A temető felett épült meg 1900-ban a mai Jó Pásztor kápolna. Az építés kezdeményezője, szervezője dr. Fehér Gyula volt.

 

2 évvel ezelőtt, amikor a Belvárosi temetőben az orvos sírok feltérképezését végeztem, egy később hamisnak bizonyult információ alapján bejutottam a Jó Pásztor kápolna kriptájába. Elkeserítő kép fogadott. A megújított kaput kulcs nyitotta, de gyakorlatilag a falréseken is elérhető volt a kripta. A méltatlan körülmények híre, ha megkésve is, de eljutott az illetékesekhez és örömmel látom, hogy az elmúlt évben megkezdődött a kápolna helyreállítása.

A kriptában a telefonom fénye mellett tudtam elolvasni az egyik megviselt, töredezett márványtábla szövegét:

„Dr. Fehér Gyula

Apostoli protonotarius prelatus, nagyprepost,

Udvari káplán, felsőházi tag,

Esztergom vármegye

Törvényhatóságának örökös tagja,

A Magyar érdemkereszt és a Ferenc József rend

Középkeresztese

1858.Március 30.-1943.Április 24

Nyugodjék békében!”

 

Ki is volt Fehér Gyula?

 

Egy nagyabonyi számadójuhász szegényes házában született 1858-ban.

Középiskoláit Szolnokon, a fővárosban és Esztergomban végezte, majd Bécsbe küldték teológiai ismeretei elmélyítésére.

Simor János 1880. augusztus 16-án szentelte pappá. Még 2 évig tanult az osztrák fővárosba, majd Prohászka Ottokárral együtt került Esztergomba. A Belvárosi templomba kerültek, ahol  gróf Csáky Károly volt a plébános. Prohászka csak rövid ideig szolgált itt, majd másfele indult egyházi pályája.. Akikor Csáky Károly kanonok lett a helyéra nevezték ki Fehér Gyulát. ( Csáky Károly jelentős összeggel támogatta a Kolos Kórház megépítését. Későbbiekben váci püspök lett)

Fehér Gyula 22 éven keresztül volt belvárosi plébános

Közben haladt előre az egyházi pályán is:

1907-ben Vaszary Kolos kanonokká nevezte ki. 1929-benSerédi Jusztinán a középiskolai hittani vizsgabizottság elnökévé tette. Ugyanebben az évben halt meg dr. Walter Gyula c. püspök. (Elévülhetetlen érdemei voltak a Kolos Kórház felépítésében),  Fehér Gyula nagyprepost, a káptalan feje lett és így tagja lett a felsőháznak.

Egyetlen alkalommal a világi politikában való részvételre is kísérletet tett. 1910-ben a 48-as párt programjával jelöltje volt Esztergomnak a választásokon. Ellenfele Kálmán Gusztáv államtitkár volt. Az akkori választások visszaéléseiben nem vett részt. Azt írták róla: „Soha egy pohár bort nem fizetett a választóknak, senkit a világon nem kért egy szóval, hogy reá szavazzon, még káptalanbeli kollegáit sem”…

 

Közéleti tevékenységének igazi terepe az oktatás és a kultúra volt. A „tanügy területén elsőrendű szakember”… lett. …”a városi és vármegyei közéletben, ..tapasztalt, higgadt és mindenkor tárgyilagos felszólalásai osztatlan tekintélyt biztosítottak részére.”

Az iskolaszék elnöke volt 1930-ig. Neve ott szerepel a kápolna oltára alatt elhelyezett kórházalapító dokumentumon. Az elkészült kórházi kápolna keresztjét ünnepélyesen ő szentelte meg.

25 éves áldozári és 20 éves plébánosi jubileumán az egész város köszöntötte. Az ünnepi köszöntőkről a korabeli sajtó részletesen beszámolt.

Egy rövid részlet a sok köszöntő tudósításból.

„Dr Csernoch János praelatus-kanonok szintén beszélt. Ő –úgymond-ha elmegy a sz.János-kúthoz, felmegy a Vaskapuba, avagy a Tátrába, látóköre egyre nagyobbodik, annál nagyobb az a tér, amit áttekinthet. Szólónak volt alkalma emelkedő pályája minden fokozatán Fehér Gyula működését éber figyelemmel kísérni. Ezen tapasztalatok alapján méltatja az ünnepelt élettevékenységét, ki nemcsak az előző szónokok által elmondott irányban fejtett ki tevékenységet, hanem a főegyházmegyének kiváló és jeles szolgálatokat tett. Dr. Fehér Gyula érdeme –úgymond- hogy a papi kongrua annyira szervezve lett, amennyire van, az ő érdeme a papi nyugdíj szervezése.”….

 

Ő volt az, aki a mai Jó Pásztor kápolna építését, szervezte, szorgalmazta. Kívánságának megfelelően itt nyert végső nyughelyet.

A Jó Pásztor kápolnától induló szerpentin stáció végén található a Kálvária kápolna. Osváth Andor „Komárom és Esztergom múltja és jelene” c könyvében olvashatjuk:

„Az Esztergom belvárosi Kálvária hegy egyike a város felett kimagasló emelkedéseknek. Ennek ormán évszázadok óta foglal helyet a Kálvária és mellette volt egy omladozó, kezdetleges kis kápolna, melynek helyébe ugyancsak Fehér Gyula kegyúri plébános kezdeményezésére új kápolna épült”…

 

A Jó Pásztor kápolna rekonstrukciója során remélhetőleg visszakapja egykori szépségét és méltó nyughelye lesz az  Esztergomért annyi mindent tevő egyházi méltóságnak.

Forrás:

Korabeli sajtó és a Hídlap archívum