DR.KŐRÖSY LÁSZLÓ UTOLSÓ ÍRÁSA

 2018.05.14 13:12

Korosy-768x819.jpg „A Dr. Kőrösy László Emlékév rendezvénysorozat keretében Dömösön emlékeztünk a Dunakanyar elfelejtett írójára. Halálának 100. évfordulóján – napra megegyezően, április 26-án – került sor erre a felemelő programra. A rendezvény Dömös Község Önkormányzata, Esztergom Város Önkormányzata és a Laskai Osvát Antikvárium közös szervezésében valósult meg.”(Esztergom és Vidéke)


„Lelkem végrendelete.

 

Utolsó havi szent dolgom elvégzése után éreztem, hogy lelkem végrendeletének megírására szükségem van. Csökkenő testi erőimnél még mindig tökéletesebb az én lelki erőm.

Biztosnak tartom a halált. De bizonytalannak egész életemet, ha erre az utolsó útra elő nem készültem volna.

Óh Szent Háromság, engedd meg, hogy a te szent nevedben írhassam meg végrendeletemet!

62 esztendőnél tovább tartott mécsesem olaja, melyet Jézus Krisztus ajándékozott nekem, kinek örökre fölajánlottam.

Végtelen sok öröm és boldogság jutott osztályrészemül. Mindenkor Isten nevében indultam nagyszünideimben Európa nagy városaiba és ő meg is jutalmazta mindennapi fáradozásomat.

Boldog vagyok, hogy vallásos szüleimtől örököltem a bensőséges A szent keresztségben újjászülettem, a bérmálkozással és Oltáriszentséggel megszentelődtem.

Hálásan hirdetem, hogy sokkal több örömmel jutalmaztál, édes Jézusom, mint fájdalommal. Bajban segítségemre siettél. Elhagyatottságomban megvigasztaltál.

 

Sohasem kételkedtem szent vallásom erejében. Minden hit- cikkelyt elismertem. Kész volnék inkább életemet föláldozni, hogysem ezen szent érzésemet megtagadni.

 

Vétkeimet töredelmesen megbántam és iparkodtam távoltartani. Leginkább égették lelkemet azok a bűneim, melyeket az Úr Jézus Krisztus ellen követtem el a megtévedés szerencsétlen pillanatában.

Akiket valaha akár Írásban, vagy szóban megbántottam, azoktól alázatosan bocsánatukért esedezem. Akik pedig engem megbántottak, azoknak felebaráti szívvel bocsátottam meg.

Érzem, hogy saját érdemeim nem elegendők az örökkévalóság megérdemlésére. Jézus Szentséges Szivének könyörülete vezet oda. Aki megváltotta az egész világot bűneitől, nem váltotta-e meg az én lelkemet is?

 

Egy percig sem akarok tovább élni, mint az életem Ura akarja. Haljak meg teljesen a te szent akaratod szerint, utolsó sóhajomat is neked szentelve !

A legtökéletesebb lénynek tartottalak, kit legméltóbban az angyalok, a szentek és a vértanuk képesek imádni.

Mint jó római katholikus, aki vallásomat semmi előnyért soha meg nem tagadtam, aki minden évben lelkesen elvégeztem a szent gyónást és áldozást, az utolsó kenet szentségével akarok utolsó utamra készülődni. A halál tusájában érezze utolsó fohászom : Sérelmes Jézusom !

lelkem üdvösségének első csöpp- jet . . .

 

Lelkesen végeztem irodalmi és tanári, családi és társadalmi kötelességeimet. Nem hiába éltem. Mind a két leányom lelkében tovább élek. De élni akarok szülővárosom kegyeletében is!

Lelkem végrendelete tehát elkészült. Én is készen állok. Még vándorbotom is ki fog virulni sírom fölött!

 

A Szentháromság nevében

 

1918. IV.