A KÖRORVOSOK ÉRDEKÉBEN

 2018.08.06 17:51

mok_tortenete.jpg 120 évvel ezelőtt az Országos Orvosszövetség úgy látta, hogy időszerű a törvényeknek megfelelően a körorvosok helyzetét rendezni. A Szövetség helyi vezetői beadvánnyal fordultak az alispánhoz. Ez a beadvány megjelent az Esztergom és Vidéke 1898. augusztus 18.-i számában. Vajon nem kellene újra fellépni a körorvosok érdekében?

Nagyságos vármegyei Alispán Ur !

 

Az országos közegészségügy rendezéséről szóló 1876. XIV-ik tv.ck. 145. § első pontjának azon intézkedése, mely szerint: «a községi körorvos a község, illetőleg szövetkezett községek szegényeit ingyen, a vagyonosokat pedig a díjazás iránt a községekkel előzetesen kötött egyezség szerint orvosolja* — vármegyénk területén a törvény intenciójának s a gyakorlati követelménynek a közönség s körorvosa jogos érdekei megvédésére alkalmas alakban és sok községben, mint azt j. alatti mellékletben körorvosaink írásbeli bevallásai alapján készült rovatos kimutatásban igazoljuk, megfelelően végrehajtva nincs, mert a körorvos által ingyen kezelendő szegények névsora a községi elöljáróságok által a körorvosnak ki nem szolgáltatik; mert a községbeli vagyonosok  gyógyításáért a körorvost megilletendő ! díjak a törvényben kikötött, a községekkel kötendő előzetes egyezségnek s az orvosi működés különböző fokozatának s a jogos felszámítás utólagos elbírálása mértékéül szolgálandó írásbeli szerződés alakjában a vármegye egyes egészségügyi köreiben, illetőleg községeiben mind eddig fel nem találhatók.

 

De tájékozatlan a közönség és sok esetben maga a körorvos is az idézett törvény gyakorlati végrehajtása alkalmából felmerülő egyéb természetű orvosi szolgálmányok után járó díjkövetelések jogosultsága és mérve iránt, amely tájékozatlanságban igen gyakran az érdekek károsodásának gyanúja merülvén fel, épen nem alkalmas a körorvos s közönsége között annyira kívánatos bizalmi viszony fejlesztésére és emelésére, amiért is a körorvos és községek között a fent idézett törvény értelmében s a gyakorlati szükségletnek megfelelő szerződéses viszony szabályozása vármegyénk közegészségügye rendezettségének igen fontos követelménye.

 

Az előadott indokok folytán és körorvos társaink méltányos óhajának teljesültét tehetségünk szerint előmozdítandó, mély tisztelettel alulírottak, mint a Nagyméltóságú belügyminiszter. 1897. okt. 19-én 90258/V b. szám alatt kelt záradékával ellátott s helybenhagyott alapszabályainkkal megalakult orsz. orvosi szövetség Esztergom vármegyei fiókszövetsége, Esztergom vármegyei fiókszövetsége, kitűzött céljaink iránti törekvéseink küszöbén közegészségügyi szolgálat s az orvosrendi érdekek előmozdítása és megvédésében első sorban vármegyénk helyi egészségügyi viszonyainak emelésére lévén hivatva, látván miszerint körorvosi intézményünk ezen lényeges részében megfelelő közvetítés hiányában immár évtizedek lefolyása alatt ki nem fejlesztetett, mély tisztelettel és bizalommal terjesztjük 2 ./• mellékletben vármegyénk orvosi kara összeségének nevében Nagyságodhoz, mint törvényhatóságunk fejéhez az általunk panaszlott hiányok pótlása céljából tekintetbe veendő körorvosi díjszabály tervezetünket.

 

A midőn ezen javaslatunk szerkesztésében kitűzött célunk szerint, hogy az ismételten idézett 1876. XIV. tvck. 142—145. §. alapján szervezett körorvosaink díjszabása tárgyát lehetőleg kimerítő javaslatunk nyomán az egyes községek és körorvosaik között a jövőre kötendő szerződés a méltányosság szerint vármegyénk egész területére egyöntetűleg létesülést nyerhessen, ezen javaslatunk tartalma egyúttal tanúskodik, miszerint kartársaink jogos érdekeinek megvédésében nem mellőztük az őket terhelő kötelmeket a közönség érdekeinek a gyakorlati érvényesülés céljából egyidejűleg kiemelni s a kölcsönös érdekek védelméről együttesen gondoskodni.

 

A midőn pedig az idecsatolt mellékletek bizonysága szerint az egyes körorvosi működési díjak fokozatainak meghatározásában csakis az eddig szokásos összegek mértékének átlagát s mindannyiszor a magán orvoslásra szóló vármegyei orvosi díjszabás megfelelő tételein mélyen alul álló összegeket hozunk javaslatba, célunk nem volt a körorvosi díjak emelése, mint inkább a törvényes intézkedés végrehajtásának mindkét fél érdekében annyira kívánatos szabályozása.

 

Ezen legjobb meggyőződésünk szerint, a valóságból merített indokaink tiszteletteljes előadása és méltatásának reményében kérjük Nagyságodat, miszerint az 1876. tvck, 145. § első pontjában foglalt intézkedéseinek a gyakorlati követelmények s a jogos érdekek megvédhetésének megfelelő alakban való végrehajtása, a körorvos által ingyen kezelendő szegények időszakonkénti összeírása s a vagyonosok gyógykezelése kérdésében a törvényben előirt szerződések kiegészítése céljául is mély tisztelettel ide csatolt díjszabály javaslatunkat az érdekelt községeknek lehetőleg változatlan s egyöntetű elfogadásra ajánlani kegyeskednék.

 

Ezen kérelmünk s javaslatunk előterjesztése alkalmából is fogadja Nagyságod mély tiszteletünk és bizalmunk ismételt kijelentése mellett azon ünnepélyes ígéretünket, miszerint rendünk érdekeinek méltatását mindannyiszor kartársaink hivatalos buzgalmának emelésében meg is hálálni kitűzött célunk szerinti igaz törekvésünk leend.

 

Kelt az országos orvosi szövetség Esztergom vármegyei fiókszövetségének 1898. július 9-én tartott közgyűléséből.

 

Dr. Mátray Ferenc,

fiók szöv. elnök.

Dr. Horacsek Gyula,

jegyző.