160 ÉVE JELENT MEG AZ ORVOSI HETILAP

 160 éve jelent meg az orvosi Hetilap első száma. A bevezetőt Markusovszky Lajos írta. Ebből idézünk egy részletet.
Hálás elismeréssel azok iránt, kiknek erkölcsi erélye lehetővé tette folyóiratunk megindítását, s kik eddigelé már szellemi munkálatokkal tartalmához járultak, megnyitjuk az orvosi hetilapot.
 

 

Fogadják őszinte köszönetünket a közügy nevében különösen a t. c. egyetemi tanarc k segédeik, kik szaktudományukbani tapasztalataik és a kórodai előadások rendes közlésével biztosítani szíveskedtek lapunk becsét; - úgy szinte a pesti kórházak t. c. főorvosai s mind  azon kartársak, kiknek ügyszeretete bizalommal karolta fel a keletkező vállalatot, s kik benünket tettleges részvétükkel szerencséltettek.

A cs. k. helytartóságnál levő t. egészségügyi tanácsosok és megyei főorvosok vegyék köszönetünket azon készségért, mellyel az orvosi személyzet névjegyzékét velünk közölni kegyeskedtek, s ne sajnáljanak továbbá is oly szaklap érdekében működni, melynek feladatai  közt nem utolsó helyet foglal a közegészségi ügy, melynek vezetésével őket a magias kormány bizalma felruházta.

Minket, mint már lapunk előleges jelentésében kimondottuk, annak megindítására azon komoly meggyőződés ösztönzött: hogy kötelességünk a nemzet irányában megtartani  és tovább fejleszteni azt, mit elődink szakunkban ránk hagytak, hogy kötelességünk a tudomány, s a  szenvedő emberiség s mind magunk iránt, elkövetni képességünk szerint minden, mi a józan és észszerű gyógyászat terjedését és önálló felvirágzását közöttünk elősegítheti.

Ezen kötelesség érzete mindnyájunknál közös volt; hogy mi határoztuk el magunkat a hitünk szerint szükséges magyar orvosi lap létesítésére, annak indoka nem az volt. Mintha kiválólag hivatottaknak éreztük volna magunkat ezen vállalatra, hanem mivel évek lefolyta alatt más valaki nemigen találkozott, ki abbeli óhajtásunkat életbe léptette volna.

A kötelesség sürgető szava, szándékunk tisztaságának öntudata, s azon férfiaknak, kiket imént hálával említénk, tisztelő bizalma, bátorított bennünket megkísérteni e közhasznú folyóirat megindítását, melynek fenntartására, fejlesztése és gyümölcsöztetésére  egvesitve kivánnók látni honunk legjelesb tudományos képességeit.

Célunk: az orvosi tudomány művelése közöttünk és általunk; figyelmeztetni ügyfeleinke  a tudományos orvosi világ tanulmányaira és fölfedezéseire; terjeszteni és meghonosítami közöttünk az okszerű és lehetőleg tüzetes kórbúvárlat elveit és eljárását, megörökíteni hazánk javára kitűnő szakembereink tapasztalatait, és buzdítani őket a nemzeti figyelem és eredő közhaszon által nemes munkálkodásbani kitartásra, ébren tartani honunk minden vidékein a tudományos haladás és nemzeti műveltség iránti részvétet, értékesíteni tanintézeteink és korodáink tanulságos anyagát, közre munkálkodni honunk egészségi viszonyai és kincsei megismerésére, és az orvosi hivatás tudományos és erkölcsi emelésére.  ….

Pest, május.